Giới thiệu 1.500 tư liệu về 70 năm xây dựng đất nước

Giới thiệu 1.500 tư liệu về 70 năm xây dựng đất nước
Khoảng 1.500 tư liệu tiêu biểu về Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh (2/9) và hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc suốt 70 năm qua (1945-2015) sẽ được giới thiệu với công chúng tại Triển lãm “Đất nước - 70 năm một chặng đường”.
Khoảng 1.500 tư liệu tiêu biểu về Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh (2/9) và hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc suốt 70 năm qua (1945-2015) sẽ được giới thiệu với công chúng tại Triển lãm “Đất nước - 70 năm một chặng đường”.

Từ ngày 26/8 đến 6/9 tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức Triển lãm "Đất nước - 70 năm một chặng đường".

Với khoảng 1.500 tư liệu tiêu biểu, bao gồm sách, báo, tạp chí, tranh ảnh, tài liệu số, băng đĩa, video…, Triển lãm sẽ cung cấp cho công chúng những hình ảnh đặc sắc, toàn diện về  phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước Cách mạng tháng Tám 1945; cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự kiện Ngày 2/9/1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà; những khó khăn và quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong những ngày đầu thành lập Nhà nước non trẻ; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; những dấu ấn lịch sử  và thành tựu xây dựng đất nước 70 năm qua.

Triển lãm được trưng bày theo 4 chủ đề.

Về chủ đề "Thời kỳ tiền khởi nghĩa trước Cách mạng tháng Tám", công chúng sẽ được xem các tư liệu về phong trào yêu nước kháng Pháp; việc thành lập Mặt trận Việt minh, thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân…

Chủ đề "Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà" bao gồm tư liệu và hình ảnh về diễn biến và không khí sục sôi của những ngày Tổng khởi nghĩa; sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập; những ngày đầu thành lập Nhà nước Việt Nam...

Với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc", Triển lãm trưng bày tư liệu và hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vai trò của Người với việc sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; các tác phẩm, bài viết và nói chuyện tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Ở chủ đề "Thành tựu 70 năm về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước", công chúng sẽ được xem các tư liệu về thành tựu xây dựng đất nước Việt Nam XHCN; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc, thành tựu  kinh tế, văn hóa... 

Nguồn: chinhphu.vn