Đánh giá công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội về Du lịch từ 2010

Công việc này sẽ được triển khai nhằm phục vụ cho việc xây dựng Đề án “Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2020”.

(Ảnh: danang.gov.vn)

Mới đây, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 2672/BVHTTDL-ĐT gửi các cơ sở đào tạo Du lịch yêu cầu báo cáo công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch từ năm 2010 đến nay nhằm phục vụ cho việc  xây dựng Đề án “Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch đến năm 2020”.

Để triển khai nhiệm vụ trên, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ sở đào tạo trên toàn quốc báo cáo công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch từ năm 2010 đến nay theo các nội dung: Báo cáo thực trạng công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch tại các đơn vị từ năm 2010 đến nay: Thực trạng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch của đơn vị (cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên; chương trình, giáo trình, học liệu phục vụ đào tạo; công tác quản lý đào tạo); thực trạng đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch từ năm 2010 đến nay (quy mô, chất lượng đào tạo, liên kết, hợp tác trong đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội.

Ngoài ra, đánh giá thực trạng công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch tại đơn vị, bao gồm những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.

Cuối cùng đề xuất các giải pháp tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội tại đơn vị: Hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực du lịch; tăng cường năng lực của các cơ sở đào tạo du lịch theo nhu cầu xã hội; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác nghiên cứu, thống kê phục vụ đào tạo du lịch; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (tài chính, công nghệ, công sức và kinh nghiệm) trong và ngoài nước cho đào tạo nhân lực ngành Du lịch theo nhu cầu xã hội.

Báo cáo gửi về Vụ Đào tạo, Bộ VHTTDL trước ngày 25/7/2015./.