Hướng dẫn thực hiện Chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Thứ ba - 10/12/2013 22:37


          LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HÀ GIANG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                         
                              Số: 98/HD- CĐN                     Hà Giang, ngày  16  tháng 8  năm 2013  
                                                                                      
 
HƯỚNG DẪN
Thực hiện Chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở giai đoạn 2012 – 2017

 
 
 

Căn cứ Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012.
Căn cứ Công văn số 06/ CTr- LĐLĐ ngày 9/7/2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh về chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS giai đoạn 2013 – 2018;
Thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp;
Công đoàn ngành giáo dục Hướng dẫn thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS giai đoạn 2012 – 2017” như sau:
I- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CĐCS
Trong năm học 2012-2013 Công đoàn ngành luôn bám sát sự phát triển của phong trào CB, CNVC LĐ để tập trung tuyên truyền công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.
 Đã kết nạp được 81 đoàn viên (số liệu tháng 5/2013 ).
 Hoạt động của các cấp công đoàn từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, các CĐCS đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đặc biệt là vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVC LĐ; phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; hàng năm phấn đấu trên 80% CĐCS đạt CĐCS vững mạnh trở lên.
 Tuy nhiên, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và hiệu quả hoạt động của công đoàn ngành còn một số tồn tại cần khắc phục đó là: Hoạt động của CĐCS có doanh ngiệp còn lúng túng; công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua, tham gia thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đôi khi còn chưa sát thực với thực tế; CĐCS tự chấm điểm xếp loại CĐCS vững mạnh.
Nguyên nhân của những tồn tại trên là: Do nhận thức của đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn còn hạn chế năng lực của một số cán bộ CĐCS còn chưa đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ mới.
II. MỤC TIÊU
1. Vận động và tập hợp đông đảo cán bộ CNVC LĐ gia nhập và hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích của người lao động, vì tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ CNVC LĐ xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp phát triển của ngành, kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Tăng cường việc thành lập CĐCS trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam; củng cố và kiện toàn tổ chức góp phần vào thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công đoàn theo quy định Luật công đoàn năm 2012; nhiệm vụ của công đoàn theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam; xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.
III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Phát triển mới: 250 đoàn viên
2. Thành lậpmới :  03 CĐCS.
3. Phấn đấu 100% CĐCS có quy chế hoạt động BCH và xây dựng được chương trình công tác hàng năm; 100% CĐCS xây dựng được quy chế phối hợp công tác với cơ quan, doanh nghiệp cùng cấp.
4. Phấn đấu hàng năm có trên 85% CĐCS  đạt CĐCS vững mạnh trở lên.
IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS:
- Triển khai khảo sát tình hình đời sống, việc làm, thu nhập và việc chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp, phát triển ĐVCĐ đối với doamh nghiệp.
- Tổ chức tuyên truyền, vân động cán bộ CNVC,LĐ vào tổ chức Công đoàn, thành lập CĐCS: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng đề cương tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, hình thức tuyên truyền phong phú.
2. Củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động CĐCS:
* Củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ Công đoàn:
- Kịp thời kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh Công đoàn. Chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền bố trí cán bộ CĐCS có năng lực, có tâm huyết thực hiện tốt chức năng đại diện người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Đổi mới công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho đội ngũ cán bộ CĐCS; phân cấp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cán bộ cho các cấp công đoàn; xây dựng, bổ sung giáo trình, giáo án đào tạo, tập huấn cán bộ CĐCS theo phương pháp giảng dạy tích cực.
- Trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ; CĐCS cần xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ để phát huy năng lực, sức mạnh tập thể, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng CĐCS.
*  Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐCS:
- Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS mới thành lập trong việc xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp với chính quyền, với chủ doanh nghiệp…định hướng hoạt động công đoàn, tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong các CĐCS cùng loại hình, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình trong hoạt động công đoàn, tôn vinh các cá nhân và CĐCS cơ sở điển hình.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động CĐCS;
- Tổ chức xây dựng mô hình mẫu về công tác thi đua tại trường PTDT Nội trú tỉnh; trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn ngành:
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình của LĐLĐ tỉnh, CĐGD việt Nam phù hợp với thực tế địa phương, của ngành. Bám sát Nghị quyết của cấp Ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp trên cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS hàng năm để triển khai thực hiện.
- Đề nghị với cấp ủy có văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp, lao động, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Ban chấp hành, Ban thường vụ đề ra biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.
- Hướng dẫn CĐCS thực hiện tốt công tác đăng ký xây dựng CĐCS vững mạnh, chấm điểm, đánh giá, phân loại CĐCS vững mạnh hàng năm.
3. Công đoàn cơ sở:
- Nắm chắc các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS trong Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định của pháp luật khác. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và công tác phát triển đoàn viên mới; thực hiện có hiệu qủa chức năng, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng củacán bộ, CNVCLĐ.
- Thực hiện làm việc theo quy chế; có chương trình công tác tháng, quý, năm; xây dựng kế hoạch hoạt động, duy trì sinh hoạt Ban Chấp hành CĐCS định kỳ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên BCH để phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi ủy viên BCH.
- Chủ động đề xuất với cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, chủ doanh nghiệp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền dân chủ của người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: Tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ công chức, Đại hội công nhân viên chức; Tổ chức đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động với CNLĐ.
- Làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên, CNVC,LĐ ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng CĐCS vững mạnh.
Tổ chức sơ kết Chương trình giai đoạn 2012 – 2015 và tổng kết Chương trình giai đoạn 2012 - 2017. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình.
Trên đây là Hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn Giai đoạn 2012 - 2017 của công đoàn ngành giáo dục yêu cầu các công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai và thực hiện.
Nơi nhận:                                                               
- LĐLĐ tỉnh;
- Đảng ủy Sở GD&ĐT;
- CĐCS trực thuộc;
- Lưu CĐN.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
( đã ký)
 
 
 
Nguyễn Gia Lượng
 
 
                                                      
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

đồ phượt | http://votruongtoan.edu.vn | tu dong inox cu

Close